ប៉ារ៉ាស៊ីត គ្មានប្រយោជន៍ទាំងស្រុង? ឬជាគន្លឹះពីជនសម័យទំនើប?

ប្រសិនបើអ្នកមិនអាចរកឃើញផលិតផលដែលអ្នកចង់បានសូមសួរនៅលើទំព័រផលិតផល។ ប្រសិនបើអ្នកនៅតែមិនប្រាកដថាតើផលិតផលមួយនឹងជួយអ្នកពិនិត្យមើលទំព័រផលិតផលដើម្បីពិនិត្យមើលថាតើអ្នកលក់គឺជាអ្នកលក់ល្អឬអាក្រក់។ ប្រសិនបើអ្នកមិនមានផលិតផលសម្រាប់សេកទេកុំទិញវា។ ការព្យាបាលប៉ារ៉ាស៊ីតប៉ារ៉ាស៊ីតល្អបំផុតមិនមាននៅលើអ៊ីនធឺណិតទេ។ វាមិនមានប្រយោជន៏សំរាប់ខ្ញុំក្នុងការពិនិត្យមើលរាល់ផលិតផលទាំងអស់នៅលើអ៊ិនធឺរណែត។ ប្រសិនបើអ្នកចង់រកផលិតផលព្យាបាលប៉ារ៉ាស៊ីតល្អខ្ញុំសូមណែនាំឱ្យអ្នករកឃើញគ្រូពេទ្យដែលមានមន្ទីរពិសោធន៍ដែលធ្វើតេស្តរកពពួកប៉ារ៉ាស៊ីត។ ប្រសិនបើអ្នកទិញប៉ារ៉ាស៊ីតហើយទទួលបានលទ្ធផលវិជ្ជមាននោះមានន័យថាអ្នកឆ្លងប៉ារ៉ាស៊ីត។ ប្រសិនបើអ្នកមានការឆ្លងមេរោគនិងទទួលបានលទ្ធផលអវិជ្ជមានអ្នកមិនឆ្លងហើយអ្នកមិនចាំបាច់ធ្វើតេស្តរកពពួកប៉ារ៉ាស៊ីតទេ។ អ្នកខ្លះមានប៉ារ៉ាស៊ីតច្រើន។ នោះមានន័យថាអ្នកត្រូវព្យាបាលខ្លួនអ្នកដោយការព្យាបាលប៉ារ៉ាស៊ីតល្អ។

តើការឆ្លងមេរោគជាមួយពពួក Worm ឬសត្វរុយពិតជាអចិន្រ្តៃយ៍មែនទេ?

អត់ទេ។ ប៉ារ៉ាស៊ីតនឹងរលាយបាត់ប្រសិនបើអ្នកត្រូវបានព្យាបាលដោយការព្យាបាលប៉ារ៉ាសិតល្អបំផុត។ វាអាចមានរយៈពេលយូរមុនពេលអ្នកឆ្លងរោគ។ ប៉ារ៉ាស៊ីតទាំងនេះមិនរស់នៅក្នុងខ្លួនអ្នកជារៀងរហូតទេ។

ការពិនិត្យផលិតផលថ្មី

Herbal Tea

Herbal Tea

Linnea Warren

អ្នកស្ទើរតែអាចគិតថា Herbal Tea ធ្វើការអស្ចារ្យ។ ដូច្នេះយ៉ាងហោចណាស់មួយបញ្ចប់, ប្រសិនបើមួយកត់សម្គាល់ទ...